Chùa Vĩnh Thọ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 5W6J+27X, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 159 34 91
Trang web
Vị trí chính xác 21.160.118.699.999.900, 1.059.307.348


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chùa Thiên Hưng - Thủy Xuân