Coffee Knight

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 59 Tam Bạc, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng 181310, Việt Nam
Số điện thoại 098 178 13 35
Trang web
Vị trí chính xác 2.085.715, 10.667.301.839.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trung Nguyên E-Coffee, Khu phố Thạnh Sơn