Công Ty Đại Lý Vận Tải Quốc Tế Phía Bắc (Northfreight)

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 25 Điện Biên Phủ, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3551 501
Trang web
Vị trí chính xác 208.614.472, 1.066.892.936


Xem thêm:  Công Ty TNHH Vận Chuyển Danh Nghĩa - Long Thọ