Công Ty TNHH ĐL & Tiếp Vận Hải An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tầng 2, Toà Nhà Hải An Km2, Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3721 211
Trang web
Vị trí chính xác 20.873.088, 10.667.822.439.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công Ty TNHH Nam Thịnh - Hố Nai 3