Cửa Hàng Bưu Điện Văn Hóa Phường Đông Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RPXC+C8C, Phường Đông Hải, Quận Hải An, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3741 700
Trang web
Vị trí chính xác 208.485.528, 1.067.207.791


Xem thêm:  Bưu cục phát Tân Phú B, Phú Thạnh