Di Tích Nhà Lớn, Long Sơn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ F33W+WP6, Thôn 5, Xã Long Sơn, Long Sơn, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3844 044
Trang web 097 511 64 17
Vị trí chính xác TT. Ngãi Giao, GNjzYvj0Lvzm5NoPk6eS4A0,0ahUKEwj44P-g1Lz5AhV8M1kFHZOTBNwQ8BcIgwEoAA,M62V+XG9, Trần Phú,TT. Ngãi Giao,Châu Đức,Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,,,https://search.google.com/local/reviews?placeid=ChIJV_O9MWAIdTERirvGyL65OHA&q=Trung+T%C3%A2m+Th%C3%B4ng+Tin+Du+L%E1%BB%8Bch+t%E1%BA%A1i+g%E1%BA%A7n+Huy%E1%BB%87n+Ch%C3%A2u+%C4%90%E1%BB%A9c,+T%E1%BB%89nh+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u&authuser=0&hl=vi&gl=US,4 bài viết,,0ahUKEwj44P-g1Lz5AhV8M1kFHZOTBNwQ6W4IlQEoAA,,,,3,4,,,,,,,10.652404899999999,107.2438574,0x3175086031bdf357:0x7038b9bec8c6bb8a,Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất,,,TT. Ngãi Giao, Châu Đức,,,,M62V+XG9 Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất, Trần Phú, TT. Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,,,,2,,,,,,,,1,0,,,,6,0,2,,,,,,30,7,,30,11,2,,,,,,,,1,0,,,,6,0,2,,,,,,30,13,,0,17,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,Ưa thích,,1,,,,,,,,0ahUKEwj44P-g1Lz5AhV8M1kFHZOTBNwQwaQDCKEBKAA,2,Muốn đến,,1,,,,,,,,0ahUKEwj44P-g1Lz5AhV8M1kFHZOTBNwQwaQDCKIBKAE,7,Lịch trình di chuyển,,1,,,,,,,,0ahUKEwj44P-g1Lz5AhV8M1kFHZOTBNwQwaQDCKMBKAI,4,Địa điểm có gắn dấu sao,,1,,,,,,,,0ahUKEwj44P-g1Lz5AhV8M1kFHZOTBNwQwaQDCKQBKAM,,,,0ahUKEwj44P-g1Lz5AhV8M1kFHZOTBNwQ0JcGCKABKBI,,,,,Asia/Saigon,,,,,Thứ Tư,07:30–11:30,13:30–17:00,,,2022-08-10,1,7,30,11,30,13,30,17,0,0,Thứ Năm,07:30–11:30,13:30–17:00,,,2022-08-11,1,7,30,11,30,13,30,17,0,0,Thứ Sáu,07:30–11:30,13:30–17:00,,Vu-lan,0,2022-08-12,1,7,30,11,30,13,30,17,0,0,Thứ Bảy,Đóng cửa,,,2022-08-13,2,,0,Chủ Nhật,Đóng cửa,,,2022-08-14,2,,0,Thứ Hai,07:30–11:30,13:30–17:00,,,2022-08-15,1,7,30,11,30,13,30,17,0,0,Thứ Ba,07:30–11:30,13:30–17:00,,,2022-08-16,1,7,30,11,30,13,30,17,0,0,,,Thứ Tư,07:30–11:30,13:30–17:00,,,2022-08-10,1,7,30,11,30,13,30,17,0,0,1,5,,Đã đóng cửa ⋅ Mở lúc 7:30 Th 5,,Thứ Tư,07:30–11:30,13:30–17:00,,,2022-08-10,1,7,30,11,30,13,30,17,0,0,2,,,AF1QipOZLSl3KcIwC2iisQsoFKsiFDxtBboSrZJmn_Ab,10,12,,,534.38574,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOZLSl3KcIwC2iisQsoFKsiFDxtBboSrZJmn_Ab=w122-h92-k-no,Ảnh,4032,3024,80,92,,3,107.24384339999999,10.6523433,0,90,4032,3024,75,GNjzYvj0Lvzm5NoPk6eS4A0,0ahUKEwj44P-g1Lz5AhV8M1kFHZOTBNwQzCcIpgEoAA,,,,,0x3175086031bdf357:0x7038b9bec8c6bb8a,,M62V+XG9, Trần Phú, TT. Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,Ảnh,,10,AF1QipOZLSl3KcIwC2iisQsoFKsiFDxtBboSrZJmn_Ab,10,3,3024,4032,,,2,,,10.6523433,107.24384339999999,2,,,2,2,,,photos:gmm_ios,6,7,4,1,3,,,2018,6,18,4,1,,,,,,,3563763889378030423,8086417360007117706,,Pw9xeVI8kL8,1,,GNjzYvj0Lvzm5NoPk6eS4A0,,EvgDKYQi49-NlUMIDwAAAAEAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAFCVCmEIuPfjZVD6AEAACAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAA,,,1,1,0,,0,1,,M62V+XG9, Trần Phú, TT. Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,,,,,,,,https://business.google.com/create?fp=8086417360007117706&hl=vi&authuser=0&gmbsrc=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&ppsrc=GMBMI&utm_campaign=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&utm_source=gmb_mrc81&utm_medium=et&getstarted,Xác nhận doanh nghiệp này,,0ahUKEwj44P-g1Lz5AhV8M1kFHZOTBNwQ_1kIqQEoFg,,,,,,1,1,0,1,1,,,,,,Xếp hạng và đánh giá,Chia sẻ trải nghiệm của bạn để giúp người khác,,1,Mô tả cụ thể trải nghiệm của bạn tại địa điểm này,,,,,,0,,,,,,Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất (Chủ sở hữu),,,,,,,107560629600116826236,,,,1,,,,,,1,,,,,AF1QipOZLSl3KcIwC2iisQsoFKsiFDxtBboSrZJmn_Ab,10,12,,,534.38574,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOZLSl3KcIwC2iisQsoFKsiFDxtBboSrZJmn_Ab=w114-h86-k-no,Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất,4032,3024,86,86,,3,107.24384339999999,10.6523433,0,90,4032,3024,75,GNjzYvj0Lvzm5NoPk6eS4A0,0ahUKEwj44P-g1Lz5AhV8M1kFHZOTBNwQzCcIpwEoFA,,,,,0x3175086031bdf357:0x7038b9bec8c6bb8a,,M62V+XG9, Trần Phú, TT. Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,Ảnh,,10,AF1QipOZLSl3KcIwC2iisQsoFKsiFDxtBboSrZJmn_Ab,10,3,3024,4032,,,2,,,10.6523433,107.24384339999999,2,,,2,2,,,photos:gmm_ios,6,7,4,1,3,,,2018,6,18,4,1,,,,,,,3563763889378030423,8086417360007117706,,Pw9xeVI8kL8,AF1QipOZLSl3KcIwC2iisQsoFKsiFDxtBboSrZJmn_Ab,10,12,,,534.38574,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOZLSl3KcIwC2iisQsoFKsiFDxtBboSrZJmn_Ab=w408-h306-k-no,Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất,4032,3024,408,240,,3,107.24384339999999,10.6523433,0,90,4032,3024,75,GNjzYvj0Lvzm5NoPk6eS4A0,0ahUKEwj44P-g1Lz5AhV8M1kFHZOTBNwQzCcIqAEoFQ,,,,,0x3175086031bdf357:0x7038b9bec8c6bb8a,,M62V+XG9, Trần Phú, TT. Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,Ảnh,,10,AF1QipOZLSl3KcIwC2iisQsoFKsiFDxtBboSrZJmn_Ab,10,3,3024,4032,,,2,,,10.6523433,107.24384339999999,2,,,2,2,,,photos:gmm_ios,6,7,4,1,3,,,2018,6,18,4,1,,,,,,,3563763889378030423,8086417360007117706,,Pw9xeVI8kL8,,,,,,ChIJV_O9MWAIdTERirvGyL65OHA,,,,TT. Ngãi Giao, Châu Đức,M62V+XG9, Trần Phú,M62V+XG9, Trần Phú,Bà Rịa – Vũng Tàu,,,,,,,,,Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất,,,188,187,,186,/g/11b7sq66cr,,,,,,,,,,,,,,,,,,Tiếng Việt,,,vi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,,,,,,https://www.google.com/search?q=local+guide+program&ibp=gwp;0,26,Ok4KTCJIVHJ1bmcgVMOibSBQaMOhdCBUcmnhu4NuIFF14bu5IMSQ4bqldCBCw6AgUuG7i2EgLSBWxaluZyBUw6B1LCBWaeG7h3QgTmFtKAI&pcl=lp,,,,+84 97 511 64 17,097 511 64 17,1,+84 97 511 64 17,2,,+84975116417,,tel:+84975116417,,,0ahUKEwj44P-g1Lz5AhV8M1kFHZOTBNwQ_doBCJMBKA8,,,,,7,Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất,M62V+XG9, Trần Phú,TT. Ngãi Giao,Châu Đức,Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,2,M62V+XG9 Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất, Trần Phú, TT. Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,1,M62V+XG9, Trần Phú, TT. Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,4,Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,TT. Ngãi Giao, Châu Đức,M62V+XG9, Trần Phú,M62V+XG9, Trần Phú,Bà Rịa – Vũng Tàu,,Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu,VN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Thứ Tư,3,2022,8,10,07:30–11:30,7,30,11,30,13:30–17:00,13,30,17,0,1,Thứ Năm,4,2022,8,11,07:30–11:30,7,30,11,30,13:30–17:00,13,30,17,0,1,Thứ Sáu,5,2022,8,12,07:30–11:30,7,30,11,30,13:30–17:00,13,30,17,0,1,Vu-lan có thể ảnh hưởng đến những giờ này,Vu-lan,2,Thứ Bảy,6,2022,8,13,Đóng cửa,0,2,Chủ Nhật,7,2022,8,14,Đóng cửa,0,2,Thứ Hai,1,2022,8,15,07:30–11:30,7,30,11,30,13:30–17:00,13,30,17,0,1,Thứ Ba,2,2022,8,16,07:30–11:30,7,30,11,30,13:30–17:00,13,30,17,0,1,Thứ Tư,3,2022,8,10,07:30–11:30,7,30,11,30,13:30–17:00,13,30,17,0,1,,5,,Đã đóng cửa ⋅ Mở lúc 7:30 Th 5,0,11,,4292423717,4294085506,Đã đóng cửa ⋅ Mở lúc 7:30 Th 5,0,11,,4292423717,4294085506,3,2,,,1,,,,,,,10.652404899999999,107.2438574,,,,,,,,,,,,,,,,,,https://business.google.com/local/business/setup/create?fp=8086417360007117706&hl=vi&authuser=0&gmbsrc=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&ppsrc=GMBMI&utm_campaign=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&utm_source=gmb_mrc81&utm_medium=et&getstarted,,,,,,1,0x3175086031bdf357:0x7038b9bec8c6bb8a,,,/g/11b7sq66cr,ChIJV_O9MWAIdTERirvGyL65OHA
Xem thêm:  Thác Đamb'ri - Đam Bri


Địa chỉ Di Tích Nhà Lớn ở đâu?

F33W+WP6, Thôn 5, Xã Long Sơn, Long Sơn, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Hình ảnh thực tế