Hệ thống Giáo dục Toàn diện iLiving

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 86 Đ. Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 0225 9999 888
Trang web iliving.edu.vn
Vị trí chính xác 208.340.474, 1.066.918.793


Địa chỉ Hệ thống Giáo dục Toàn diện iLiving ở đâu?

86 Đ. Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hệ thống Giáo dục Toàn diện iLiving như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-19:30], Thứ Hai:[08:00-19:30], Thứ Ba:[08:00-19:30], Thứ Tư:[08:00-19:30], Thứ Năm:[08:00-19:30], Thứ Sáu:[08:00-19:30], Thứ Bảy:[08:00-19:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Anh Ngữ E Skills - Trường Lá - Khu 2005