Miếu Vua Bà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ WQWH+G3P, Trần Nhân Tông, Yên Giang, Yên Hưng, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0345 860 440
Trang web
Vị trí chính xác 209.463.383, 1.067.777.129


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tổng Giáo Phận Hà Nội