Miu Trà Sữa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ VJV4+F36, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 097 725 50 02
Trang web miutrasua.com
Vị trí chính xác 208.936.688, 1.066.051.445


Địa chỉ Miu Trà Sữa ở đâu?

VJV4+F36, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Miu Trà Sữa như thế nào?

Chủ Nhật:[08:30-22:30], Thứ Hai:[08:30-22:30], Thứ Ba:[08:30-22:30], Thứ Tư:[08:30-22:30], Thứ Năm:[08:30-22:30], Thứ Sáu:[08:30-22:30], Thứ Bảy:[08:30-22:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trà sữa MiuTea Đức Hòa - TT. Đức Hòa