Nhà nghỉ Mai Vàng- Nam Ban – Lâm Hà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ R8VV+J48 Chợ Thăng Long, Lâm Hà, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 098 242 57 79
Trang web 0263 3520 252
Vị trí chính xác Phường 2, bjP8YpmzFcKG8gL4v62oBw,0ahUKEwiZopq-zMz5AhVCg1wKHfhfC3UQ8BcIkgMoAA,172 Nguyễn Văn Trỗi,Phường 2,Thành phố Đà Lạt,Lâm Đồng, Việt Nam,,,,,https://search.google.com/local/reviews?placeid=ChIJhXICXMcTcTERu7IHbMZnZZ8&q=Nh%C3%A0+Thi%E1%BA%BFt+K%E1%BA%BF+Trang+Web+t%E1%BA%A1i+g%E1%BA%A7n+Huy%E1%BB%87n+L%C3%A2m+H%C3%A0,+T%E1%BB%89nh+L%C3%A2m+%C4%90%E1%BB%93ng&authuser=0&hl=vi&gl=GB,37 bài viết,,0ahUKEwiZopq-zMz5AhVCg1wKHfhfC3UQ6W4IpAMoAA,,,,4.1,37,,,http://www.vieclamlamdong.vn/,vieclamlamdong.vn,,,,AOvVaw2MTi5ZhaYetVkJHQTF0Ml_,,0ahUKEwiZopq-zMz5AhVCg1wKHfhfC3UQ61gIpQMoEQ,,,,,11.9494553,108.43604909999999,0x317113c75c027285:0x9f6567c66c07b2bb,Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm,,,Phường 2, Thành phố Đà Lạt,,,,Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm, 172 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam,,,,,,2,,,,,,,,1,0,,,,6,0,2,,,,,,30,7,,0,17,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,Ưa thích,,1,,,,,,,,0ahUKEwiZopq-zMz5AhVCg1wKHfhfC3UQwaQDCLEDKAA,2,Muốn đến,,1,,,,,,,,0ahUKEwiZopq-zMz5AhVCg1wKHfhfC3UQwaQDCLIDKAE,7,Lịch trình di chuyển,,1,,,,,,,,0ahUKEwiZopq-zMz5AhVCg1wKHfhfC3UQwaQDCLMDKAI,4,Địa điểm có gắn dấu sao,,1,,,,,,,,0ahUKEwiZopq-zMz5AhVCg1wKHfhfC3UQwaQDCLQDKAM,,,,0ahUKEwiZopq-zMz5AhVCg1wKHfhfC3UQ0JcGCLADKBM,,,,,Asia/Saigon,,,,,Thứ Tư,07:30–17:00,,,2022-08-17,1,7,30,17,0,0,Thứ Năm,07:30–17:00,,,2022-08-18,1,7,30,17,0,0,Thứ Sáu,07:30–17:00,,,2022-08-19,1,7,30,17,0,0,Thứ Bảy,Đóng cửa,,,2022-08-20,2,,0,Chủ Nhật,Đóng cửa,,,2022-08-21,2,,0,Thứ Hai,07:30–17:00,,,2022-08-22,1,7,30,17,0,0,Thứ Ba,07:30–17:00,,,2022-08-23,1,7,30,17,0,0,,,Thứ Tư,07:30–17:00,,,2022-08-17,1,7,30,17,0,0,1,4,0,Sắp mở ⋅ 7:30,,Thứ Tư,07:30–17:00,,,2022-08-17,1,7,30,17,0,0,2,,,AF1QipP6lJ57mvoOeDzGThWUNNTNFLw7Xwu9JEDVbUrE,10,12,,,403.56607,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipP6lJ57mvoOeDzGThWUNNTNFLw7Xwu9JEDVbUrE=w122-h92-k-no,2 Hình ảnh,2048,1536,80,92,,3,108.43610926002884,11.949409675402027,0,90,2048,1536,75,bjP8YpmzFcKG8gL4v62oBw,0ahUKEwiZopq-zMz5AhVCg1wKHfhfC3UQzCcItgMoAA,,,,,0x317113c75c027285:0x9f6567c66c07b2bb,,172 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam,,,Ảnh,,10,AF1QipP6lJ57mvoOeDzGThWUNNTNFLw7Xwu9JEDVbUrE,10,3,1536,2048,,,2,,,11.949409675402027,108.43610926002884,2,,,2,2,,,photos:gmm_android_rap,6,7,4,1,3,,,2018,12,10,1,1,,,,,,,3562650527189856901,-6961043547117604165,,grtYlnoofiw,2,,bjP8YpmzFcKG8gL4v62oBw,,EvgDKYQi49-NlUMIDwAAAAEAAAMAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAJCVCmEIuPfjZVD6AEAACAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAQAAAAAACBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA,,,1,1,0,,0,2,,172 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam,,,,,,,,,,https://business.google.com/create?fp=11485700526591947451&hl=vi&authuser=0&gmbsrc=uk-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&ppsrc=GMBMI&utm_campaign=uk-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&utm_source=gmb_mrc81&utm_medium=et&getstarted,Xác nhận doanh nghiệp này,,0ahUKEwiZopq-zMz5AhVCg1wKHfhfC3UQ_1kIuQMoFw,,,,,,4,1,4,6,22,,,,,,Xếp hạng và đánh giá,Chia sẻ trải nghiệm của bạn để giúp người khác,,1,Mô tả cụ thể trải nghiệm của bạn tại địa điểm này,,,,,,0,,,,,,Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm (Chủ sở hữu),,,,,,,106441547158487559084,,,,1,,,,,,1,,,,,AF1QipP6lJ57mvoOeDzGThWUNNTNFLw7Xwu9JEDVbUrE,10,12,,,403.56607,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipP6lJ57mvoOeDzGThWUNNTNFLw7Xwu9JEDVbUrE=w114-h86-k-no,Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm,2048,1536,86,86,,3,108.43610926002884,11.949409675402027,0,90,2048,1536,75,bjP8YpmzFcKG8gL4v62oBw,0ahUKEwiZopq-zMz5AhVCg1wKHfhfC3UQzCcItwMoFQ,,,,,0x317113c75c027285:0x9f6567c66c07b2bb,,172 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam,,,Ảnh,,10,AF1QipP6lJ57mvoOeDzGThWUNNTNFLw7Xwu9JEDVbUrE,10,3,1536,2048,,,2,,,11.949409675402027,108.43610926002884,2,,,2,2,,,photos:gmm_android_rap,6,7,4,1,3,,,2018,12,10,1,1,,,,,,,3562650527189856901,-6961043547117604165,,grtYlnoofiw,AF1QipP6lJ57mvoOeDzGThWUNNTNFLw7Xwu9JEDVbUrE,10,12,,,403.56607,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipP6lJ57mvoOeDzGThWUNNTNFLw7Xwu9JEDVbUrE=w408-h306-k-no,Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm,2048,1536,408,240,,3,108.43610926002884,11.949409675402027,0,90,2048,1536,75,bjP8YpmzFcKG8gL4v62oBw,0ahUKEwiZopq-zMz5AhVCg1wKHfhfC3UQzCcIuAMoFg,,,,,0x317113c75c027285:0x9f6567c66c07b2bb,,172 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam,,,Ảnh,,10,AF1QipP6lJ57mvoOeDzGThWUNNTNFLw7Xwu9JEDVbUrE,10,3,1536,2048,,,2,,,11.949409675402027,108.43610926002884,2,,,2,2,,,photos:gmm_android_rap,6,7,4,1,3,,,2018,12,10,1,1,,,,,,,3562650527189856901,-6961043547117604165,,grtYlnoofiw,,,,,,ChIJhXICXMcTcTERu7IHbMZnZZ8,,,,Phường 2, Thành phố Đà Lạt,172 Nguyễn Văn Trỗi,172 Nguyễn Văn Trỗi,Lâm Đồng,,7,,1,1,6,0,,,6:00,,06,7,13,Thường không đông đúc,,7:00,,06,8,56,Thường hơi đông đúc,,8:00,,06,9,100,Thường là thời điểm đông khách,,9:00,,09,10,78,Thường hơi đông đúc,,10:00,,09,11,29,Thường không quá đông đúc,,11:00,,09,12,10,Thường không đông đúc,,12:00,,12,13,18,Thường không đông đúc,,13:00,,12,14,32,Thường không quá đông đúc,,14:00,,12,15,37,Thường không quá đông đúc,,15:00,,15,16,29,Thường không quá đông đúc,,16:00,,15,17,0,,,17:00,,15,18,0,,,18:00,,18,19,0,,,19:00,,18,20,0,,,20:00,,18,21,0,,,21:00,,21,22,0,,,22:00,,21,23,0,,,23:00,,21,0,2,6,0,,,6:00,,06,7,13,Thường không đông đúc,,7:00,,06,8,32,Thường không quá đông đúc,,8:00,,06,9,43,Thường không quá đông đúc,,9:00,,09,10,35,Thường không quá đông đúc,,10:00,,09,11,21,Thường không quá đông đúc,,11:00,,09,12,13,Thường không đông đúc,,12:00,,12,13,21,Thường không quá đông đúc,,13:00,,12,14,32,Thường không quá đông đúc,,14:00,,12,15,37,Thường không quá đông đúc,,15:00,,15,16,29,Thường không quá đông đúc,,16:00,,15,17,0,,,17:00,,15,18,0,,,18:00,,18,19,0,,,19:00,,18,20,0,,,20:00,,18,21,0,,,21:00,,21,22,0,,,22:00,,21,23,0,,,23:00,,21,0,3,6,0,,,6:00,,06,7,18,Thường không đông đúc,,7:00,,06,8,37,Thường không quá đông đúc,,8:00,,06,9,48,Thường không quá đông đúc,,9:00,,09,10,37,Thường không quá đông đúc,,10:00,,09,11,18,Thường không đông đúc,,11:00,,09,12,10,Thường không đông đúc,,12:00,,12,13,18,Thường không đông đúc,,13:00,,12,14,40,Thường không quá đông đúc,,14:00,,12,15,56,Thường hơi đông đúc,,15:00,,15,16,51,Thường hơi đông đúc,,16:00,,15,17,0,,,17:00,,15,18,0,,,18:00,,18,19,0,,,19:00,,18,20,0,,,20:00,,18,21,0,,,21:00,,21,22,0,,,22:00,,21,23,0,,,23:00,,21,0,4,6,0,,,6:00,,06,7,21,Thường không quá đông đúc,,7:00,,06,8,54,Thường hơi đông đúc,,8:00,,06,9,72,Thường hơi đông đúc,,9:00,,09,10,51,Thường hơi đông đúc,,10:00,,09,11,16,Thường không đông đúc,,11:00,,09,12,2,Thường không đông đúc,,12:00,,12,13,2,Thường không đông đúc,,13:00,,12,14,29,Thường không quá đông đúc,,14:00,,12,15,51,Thường hơi đông đúc,,15:00,,15,16,29,Thường không quá đông đúc,,16:00,,15,17,0,,,17:00,,15,18,0,,,18:00,,18,19,0,,,19:00,,18,20,0,,,20:00,,18,21,0,,,21:00,,21,22,0,,,22:00,,21,23,0,,,23:00,,21,0,5,6,0,,,6:00,,06,7,18,Thường không đông đúc,,7:00,,06,8,48,Thường không quá đông đúc,,8:00,,06,9,70,Thường hơi đông đúc,,9:00,,09,10,56,Thường hơi đông đúc,,10:00,,09,11,27,Thường không quá đông đúc,,11:00,,09,12,10,Thường không đông đúc,,12:00,,12,13,24,Thường không quá đông đúc,,13:00,,12,14,51,Thường hơi đông đúc,,14:00,,12,15,62,Thường hơi đông đúc,,15:00,,15,16,40,Thường không quá đông đúc,,16:00,,15,17,0,,,17:00,,15,18,0,,,18:00,,18,19,0,,,19:00,,18,20,0,,,20:00,,18,21,0,,,21:00,,21,22,0,,,22:00,,21,23,0,,,23:00,,21,0,6,,1,3,,1,7,,Bây giờ: Thường không đông đúc,,,,,,,Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm,,,188,187,,186,/g/11fhy1c04_,,,,,,,,,,,,,,,,,,Tiếng Việt,,,vi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,Lên kế hoạch chuyến thăm của bạn,0,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,Lâm Đồng, Việt Nam,,,,,,,,https://www.google.com/search?q=local+guide+program&ibp=gwp;0,26,OkEKPyI7VHJ1bmcgVMOibSBE4buLY2ggVuG7pSBWaeG7h2MgTMOgbSBMw6JtIMSQ4buTbmcsIFZp4buHdCBOYW0oAg&pcl=lp,,,,+84 263 3520 252,0263 3520 252,1,+84 263 3520 252,2,,+842633520252,,tel:+842633520252,,,0ahUKEwiZopq-zMz5AhVCg1wKHfhfC3UQ_doBCKIDKA8,,,,,7,Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm,172 Nguyễn Văn Trỗi,Phường 2,Thành phố Đà Lạt,Lâm Đồng, Việt Nam,2,Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm, 172 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam,1,172 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam,4,Lâm Đồng, Việt Nam,Phường 2, Thành phố Đà Lạt,172 Nguyễn Văn Trỗi,172 Nguyễn Văn Trỗi,Lâm Đồng,,Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng,VN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Thứ Tư,3,2022,8,17,07:30–17:00,7,30,17,0,1,Thứ Năm,4,2022,8,18,07:30–17:00,7,30,17,0,1,Thứ Sáu,5,2022,8,19,07:30–17:00,7,30,17,0,1,Thứ Bảy,6,2022,8,20,Đóng cửa,0,2,Chủ Nhật,7,2022,8,21,Đóng cửa,0,2,Thứ Hai,1,2022,8,22,07:30–17:00,7,30,17,0,1,Thứ Ba,2,2022,8,23,07:30–17:00,7,30,17,0,1,Thứ Tư,3,2022,8,17,07:30–17:00,7,30,17,0,1,0,4,,Sắp mở ⋅ 7:30,0,6,,4289748992,4294825571,Sắp mở ⋅ 7:30,0,6,,4289748992,4294825571,3,2,,,1,,,,,,,11.9494545,108.436049,Ck1OaMOgIFRoaeG6v3QgS-G6vyBUcmFuZyBXZWIgdOG6oWkgZ-G6p24gSHV54buHbiBMw6JtIEjDoCwgVOG7iW5oIEzDom0gxJDhu5NuZ5IBC2xhYm91cl9jbHVi,,,,,,,,,,,,,,,,,https://business.google.com/local/business/setup/create?fp=11485700526591947451&hl=vi&authuser=0&gmbsrc=uk-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&ppsrc=GMBMI&utm_campaign=uk-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&utm_source=gmb_mrc81&utm_medium=et&getstarted,,,,,,1,0x317113c75c027285:0x9f6567c66c07b2bb,,,/g/11fhy1c04_,ChIJhXICXMcTcTERu7IHbMZnZZ8
Xem thêm:  Nhà Nghỉ 273A, Phường 5


Hình ảnh thực tế