P&T Hotel, Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 158 Hạ Long, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3511 511
Trang web 0254 3852 757
Vị trí chính xác Khu Hành Chính Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 5InzYur8PNGo5NoPtImJmAI,0ahUKEwjq_unWibz5AhVRFFkFHbREAiMQ8BcIsQQoAA,4 Đ. Hoàng Hoa Thám,Khu Hành Chính Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,Thành phố Vũng Tầu,Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,,,http://hnd.baria-vungtau.gov.vn/,hnd.baria-vungtau.gov.vn,,,,AOvVaw3O-3z6tAsiGE0mHRZD9eOH,,0ahUKEwjq_unWibz5AhVRFFkFHbREAiMQ61gIwgQoEA,,,,,10.341786899999999,107.0774532,0x31756f8cd299fde3:0xd10af5e833549421,Hội Nông Dân Thành Phố Vũng Tàu,,,Khu Hành Chính Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tầu,,,,Hội Nông Dân Thành Phố Vũng Tàu, 4 Đ. Hoàng Hoa Thám, Khu Hành Chính Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,Ưa thích,,1,,,,,,,,0ahUKEwjq_unWibz5AhVRFFkFHbREAiMQwaQDCMQEKAA,2,Muốn đến,,1,,,,,,,,0ahUKEwjq_unWibz5AhVRFFkFHbREAiMQwaQDCMUEKAE,7,Lịch trình di chuyển,,1,,,,,,,,0ahUKEwjq_unWibz5AhVRFFkFHbREAiMQwaQDCMYEKAI,4,Địa điểm có gắn dấu sao,,1,,,,,,,,0ahUKEwjq_unWibz5AhVRFFkFHbREAiMQwaQDCMcEKAM,,,,0ahUKEwjq_unWibz5AhVRFFkFHbREAiMQ0JcGCMMEKBE,,,,,Asia/Saigon,,,,,,,,,,5InzYur8PNGo5NoPtImJmAI,,4 Đ. Hoàng Hoa Thám, Khu Hành Chính Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,,,,,,,,https://business.google.com/create?fp=15063122281336443937&hl=vi&authuser=0&gmbsrc=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&ppsrc=GMBMI&utm_campaign=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&utm_source=gmb_mrc81&utm_medium=et&getstarted,Xác nhận doanh nghiệp này,,0ahUKEwjq_unWibz5AhVRFFkFHbREAiMQ_1kIyQQoEw,,,,,,,,,,,,Xếp hạng và đánh giá,Chia sẻ trải nghiệm của bạn để giúp người khác,,1,Mô tả cụ thể trải nghiệm của bạn tại địa điểm này,,,,,,0,,,,,,Hội Nông Dân Thành Phố Vũng Tàu (Chủ sở hữu),,,,,,,118209186843443931858,,,,1,,,,,,1,,,,,,,,,,,ChIJ4_2Z0oxvdTERIZRUM-j1CtE,,,,Khu Hành Chính Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tầu,4 Đ. Hoàng Hoa Thám,4 Đ. Hoàng Hoa Thám,Bà Rịa – Vũng Tàu,,,,,,,,,Hội Nông Dân Thành Phố Vũng Tàu,,,188,187,,186,/g/11g0h184pp,,,,,,,,,,,,,,,,,,Tiếng Việt,,,vi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,,,,,,https://www.google.com/search?q=local+guide+program&ibp=gwp;0,26,OlEKTyJLSOG7mWkgTsO0bmcgRMOibiBUaMOgbmggUGjhu5EgVsWpbmcgVMOgdSBCw6AgUuG7i2EgLSBWxaluZyBUw6B1LCBWaeG7h3QgTmFtKAI&pcl=lp,,,,+84 254 3852 757,0254 3852 757,1,+84 254 3852 757,2,,+842543852757,,tel:+842543852757,,,0ahUKEwjq_unWibz5AhVRFFkFHbREAiMQ_doBCMEEKA8,,,,,7,Hội Nông Dân Thành Phố Vũng Tàu,4 Đ. Hoàng Hoa Thám,Khu Hành Chính Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,Thành phố Vũng Tầu,Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,2,Hội Nông Dân Thành Phố Vũng Tàu, 4 Đ. Hoàng Hoa Thám, Khu Hành Chính Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,1,4 Đ. Hoàng Hoa Thám, Khu Hành Chính Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,4,Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,Khu Hành Chính Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tầu,4 Đ. Hoàng Hoa Thám,4 Đ. Hoàng Hoa Thám,Bà Rịa – Vũng Tàu,,Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu,VN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10.341786899999999,107.0774532,,,,,,,,,,,,,,,,,,https://business.google.com/local/business/setup/create?fp=15063122281336443937&hl=vi&authuser=0&gmbsrc=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&ppsrc=GMBMI&utm_campaign=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&utm_source=gmb_mrc81&utm_medium=et&getstarted,,,,,,1,0x31756f8cd299fde3:0xd10af5e833549421,,,/g/11g0h184pp,ChIJ4_2Z0oxvdTERIZRUM-j1CtE
Xem thêm:  WINDY HOUSE - Phường 1


Địa chỉ P&T Hotel ở đâu?

158 Hạ Long, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Hình ảnh thực tế