SORA gardens II – Tp. Thủ Dầu Một

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lô C17, Đại lộ Hùng Vương, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 094 211 91 09
Trang web
Vị trí chính xác Bình Dương, qj3vYueoIYmy5NoP0smLeA,0ahUKEwjnpc618LP5AhUJGVkFHdLkAg8Q8BcIkwEoAA,Tp. Thủ Dầu Một,Bình Dương,Việt Nam,,,,,,,,,10.9947737,106.67924,0x3174d0e5c4ff3ed5:0x3459d1a1a203cf3,Phú Lợi,,,Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một,,,1,Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,Ưa thích,,1,,,,,,,,0ahUKEwjnpc618LP5AhUJGVkFHdLkAg8QwaQDCKABKAA,2,Muốn đến,,1,,,,,,,,0ahUKEwjnpc618LP5AhUJGVkFHdLkAg8QwaQDCKEBKAE,7,Lịch trình di chuyển,,1,,,,,,,,0ahUKEwjnpc618LP5AhUJGVkFHdLkAg8QwaQDCKIBKAI,4,Địa điểm có gắn dấu sao,,1,,,,,,,,0ahUKEwjnpc618LP5AhUJGVkFHdLkAg8QwaQDCKMBKAM,,,,0ahUKEwjnpc618LP5AhUJGVkFHdLkAg8Q0JcGCJ8BKAs,,,,,Asia/Saigon,,,,,,,AF1QipNZSnLFwvnIhAxj2I_afviUJAKDBFNiNUxrmFNb,10,12,,,69.577774,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNZSnLFwvnIhAxj2I_afviUJAKDBFNiNUxrmFNb=w80-h142-k-no,Hơn 229 ảnh,1836,3264,80,92,,3,106.67924003056822,10.994773702705691,0,90,1836,3264,75,qj3vYueoIYmy5NoP0smLeA,0ahUKEwjnpc618LP5AhUJGVkFHdLkAg8QzCcIpQEoAA,,,,,0x3174d0e5c4ff3ed5:0x3459d1a1a203cf3,,Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam,,,Ảnh,,10,AF1QipNZSnLFwvnIhAxj2I_afviUJAKDBFNiNUxrmFNb,10,3,3264,1836,,,2,,,10.994773702705691,106.67924003056822,2,,,2,2,,,photos:gmm_android,6,7,4,1,3,,,2017,10,12,13,1,,,,,,,3563702890428055253,235767290939849971,,MmtQ2WVHrKc,229,,qj3vYueoIYmy5NoP0smLeA,,EvgDKYQi49-NlUMIDwAAAAEAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAABAAAAAAQAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGARCVCmEIuPfjZVD6AEAACAAAAADAAAAJAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAgAAAAAACCAAAIAAAAAAAAACAABAAAAAAAAAAAAAAAAAIABAAAAAAAAAA,,,1,194,3,,0,200,,Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,AF1QipNZSnLFwvnIhAxj2I_afviUJAKDBFNiNUxrmFNb,10,12,,,69.577774,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNZSnLFwvnIhAxj2I_afviUJAKDBFNiNUxrmFNb=w86-h152-k-no,Phú Lợi,1836,3264,86,86,,3,106.67924003056822,10.994773702705691,0,90,1836,3264,75,qj3vYueoIYmy5NoP0smLeA,0ahUKEwjnpc618LP5AhUJGVkFHdLkAg8QzCcIpgEoDQ,,,,,0x3174d0e5c4ff3ed5:0x3459d1a1a203cf3,,Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam,,,Ảnh,,10,AF1QipNZSnLFwvnIhAxj2I_afviUJAKDBFNiNUxrmFNb,10,3,3264,1836,,,2,,,10.994773702705691,106.67924003056822,2,,,2,2,,,photos:gmm_android,6,7,4,1,3,,,2017,10,12,13,1,,,,,,,3563702890428055253,235767290939849971,,MmtQ2WVHrKc,AF1QipNZSnLFwvnIhAxj2I_afviUJAKDBFNiNUxrmFNb,10,12,,,69.577774,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNZSnLFwvnIhAxj2I_afviUJAKDBFNiNUxrmFNb=w408-h725-k-no,Phú Lợi,1836,3264,408,240,,3,106.67924003056822,10.994773702705691,0,90,1836,3264,75,qj3vYueoIYmy5NoP0smLeA,0ahUKEwjnpc618LP5AhUJGVkFHdLkAg8QzCcIpwEoDg,,,,,0x3174d0e5c4ff3ed5:0x3459d1a1a203cf3,,Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam,,,Ảnh,,10,AF1QipNZSnLFwvnIhAxj2I_afviUJAKDBFNiNUxrmFNb,10,3,3264,1836,,,2,,,10.994773702705691,106.67924003056822,2,,,2,2,,,photos:gmm_android,6,7,4,1,3,,,2017,10,12,13,1,,,,,,,3563702890428055253,235767290939849971,,MmtQ2WVHrKc,,,,,,ChIJ1T7_xOXQdDER8zwgGhqdRQM,1,,,Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một,,,Bình Dương,,,,,,,,,Phú Lợi,,,188,187,,186,/g/122q4yyz,,,,,1,,,,,,,,,,,,,Tiếng Việt,,,vi,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,,0,,,,,,,,,,,,,,,,19,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,Bình Dương, Việt Nam,,,,,,,,https://www.google.com/search?q=local+guide+program&ibp=gwp;0,26,OioKKCIkUGjDuiBM4bujaSBCw6xuaCBExrDGoW5nLCBWaeG7h3QgTmFtKAI&pcl=lp,,,,,,,,,7,Phú Lợi,Tp. Thủ Dầu Một,Bình Dương,Việt Nam,2,Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam,1,Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam,4,Bình Dương, Việt Nam,Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một,,,Bình Dương,,Bình Dương,VN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ClpLaHUgTGnDqm4gSOG7o3AgQ8SDbiBI4buZIHThuqFpIGfhuqduIFRow6BuaCBwaOG7kSBUaOG7pyBE4bqndSBN4buZdCwgVOG7iW5oIELDrG5oIETGsMahbmeSAQxzdWJsb2NhbGl0eTE,,,,,,,,,,,,,,,,,,0x3174d0e5c4ff3ed5:0x3459d1a1a203cf3,,,/g/122q4yyz,ChIJ1T7_xOXQdDER8zwgGhqdRQM


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chung cư 1050 - Phường 12