UBND Phường Phú Tân, Khu Phố 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2MWQ+2W4, Đường NB4, Khu Phố 1, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3815 003
Trang web
Vị trí chính xác 110.450.006, 10.668.984.209.999.900


Địa chỉ UBND Phường Phú Tân ở đâu?

2MWQ+2W4, Đường NB4, Khu Phố 1, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của UBND Phường Phú Tân như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Huyện Đạ Huoai - Mạ Đa Guôi